ANBI-Verantwoording

De Stichting Akkermolens Goirle is door de Belastingdienst aangemerkt als (culturele) “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)
De ANBI-status betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
Zie voor de details de website van de Belastingdienst

Naam:
Stichting Akkermolens Goirle

Fiscaal nummer:
806615771

De contactgegevens:
Stichting Akkermolens Goirle
Molenstraat 80
5051 LH Goirle
info@molensingoirle.nl

Bestuur

Voorzitter S. de Knegt
Secretaris R.J.J. Weezeman
Penningmeester C.A.M. Sweegers-Hendrix
Lid K. Verwer
Lid F.W.Ch Boeren
Lid Th.L.A Weijmer

Algemene doelstellingen:

Op 17 november 1997 is bij akte de “Stichting Akkermolens Goirle” opgericht.

1. De stichting heeft tot doel:
a. het behoud van molen De Visscher, Molenstraat 80 en molen De Wilde, Nieuwe Rielseweg 39 beide in Goirle, waaronder tevens het behoud van de cultuurhistorische waarden die met de molen zijn verbonden.
b. de bevordering van het in gebruik stellen van de eerder genoemde molens.
c. de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de eerdergenoemde molens en voor molens in het algemeen en verder alles te doen wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of dat bevorderen kan, alles in de ruimste zin

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a. het in erfpacht verwerven c.q. houden van de genoemde molens
b. het verwerven van gelden ten behoeve van restauratie, onderhoud en exploitatie van de molens
c. bij particulieren en overheid te bewerkstelligen dat hoge bebouwing en beplanting bij de molen geweerd wordt.
d. het regelmatig in bedrijf stellen van de molens door (vrijwillige) molenaars;
e. het opleiden van molenaars
f. het regelmatig openstellen van de molen voor bezoek en het verschaffen van informatie aan belangstellenden.
g. het ondernemen en het bevorderen van activiteiten die de doelstellingen kunnen dienen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan:
Tot instandhouding van de molen als werkend monument hebben er in de afgelopen jaren veel ontwikkelingen rondom de molen plaatsgevonden.
De stichting heeft een Periodiek Instandhoudings Plan laten maken dat als basis diende voor de aanvraag van een SIM–subsidie, welke is toegekend voor de jaren 2020-2025.

In dit plan is onderhoud voorzien voor een totaal bedrag van globaal € 125.000.
Op basis van dit plan is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie toegezegd van
€ 30.000 per molen  en een aanvullende aanvraag is bij de provincie Noord-Brabant ingediend.

Molen De Wilde wordt regelmatig door vrijwillige molenaars in werking gesteld om graan te malen tot consumptiemeel.
Het meel wordt verkocht in de molen en in enkele specifieke winkels in kleinverpakking en aan enkele bakkers in de omgeving die er molenproducten van bakken.

Op molen De Visscher worden door de molenaars/rondleiders op afspraak rondleidingen verzorgd voor (school)groepen om de werking van de molen te demonstreren en uit te leggen.

Het beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen uitgekeerd. Alle bij de stichting betrokken actieve bestuursleden en vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden om niet.

Activiteitenverslag Stichting Akkermolens Goirle  (23 augustus 2021 door F.Boeren)

Algemeen

Wekelijkse openstelling t.b.v. bezoek en rondleidingen.
Op afspraak schooleducatie.

Molen de Visscher

Opmaak van het PIP-plan 2020 – 2025.
Onderhoud en verbetering van de bliksembeveiliging.
Groenonderhoud van de belt en de heggen.
Kosten brandverzekering.
Herstel en reparatie van een beltraam met kozijn na stormschade.
Reparatie en nazicht van 8 stuks ramen en kozijnen.
Reparatie en nazicht van het voegwerk van de romp.
De raamdorpels aanvullend afgedekt met bladlood.
De grotendeels losgeraakte spatplint vervangen en zwart geschilderd.
Nazicht van het complete hekwerk met het vervangen van ca. 20 stuks heklatten.
Het vervangen van 2 windborden.
Het vervangen van 2 stuks kruipalen.
Het herstellen van de uitgezakte invaartdeuren.
Het egaliseren en aanvullen met zwarte grond van de bovenzijde van de molenbelt.
Het vervangen van het luik t.p.v. de ijzerbalk op de luizolder.
Het na voorbewerking schilderen van het voorkeuvelens, windpeluw, molenbaard,
achterkeuvelens en achterbaard.
Het na voorbewerking schilderen van de roeden.
Inzet en gebruik van een hoogwerker.
Onderhoud aan het koppel maalstenen.
Kosten inspectie Monumentenwacht.

Molen de Wilde

Opmaak van het PIP-plan 2020 – 2025.
Onderhoud en verbetering van de bliksembeveiliging.
Groenonderhoud van de belt en de heggen.
Kosten brandverzekering.
Het vervangen van 2 stuks kruipalen.
Het herstel van het voegwerk boven de invaart- en uitvaartfrontmuur.
Het vervangen van de lederen riem van het lichtwerk.
Het herstellen van de balkkop van de koningsbalk d.m.v. aangieten met kunsthars.
Het na voorbewerking schilderen van de raamluiken en de beltdeuren.
Het aanpassen van het luik boven het staakijzer op de luizolder.
Het egaliseren en aanvullen met zwarte grond van de bovenzijde van de molenbelt.
Onderhoud aan de 3 koppels maalstenen.
De aankoop en het plaatsen van een keerwand t.b.v. de stabiliteit van de molen belt.
Kosten inspectie Monumentenwacht.

 

Financiële verantwoording

Exploitatierekening Stichting Akkermolens Goirle, boekjaar 2023

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, hetgeen uiteindelijk gebruikt wordt voor het groot onderhoud in de toekomst.

Activa   Passiva  
Kas €        167,50 Voorziening groot onderhoud €  70.028,14
Rabo rek crt €   24.870,36    
Rabo spaarrekening €   43.316,18    
 Debiteuren €        485,10    
 Te vorderen btw €     1.189,00    
  €   70.028,14    € 70.028,14
LASTEN    BATEN  
Onderhoud molens €  63.701,22 Ontvangen bijdragen, Subsidies €   39.653,32
Inkoop granen €    2.132,11 Donaties/Rondleidingen €        278,00
Overige kosten €  10.138,83 Opbrengst verkopen €     2.012,83
    Rentebaten €          23,79
    Exploitatiesaldo €   34.004,22
  € 75.972,16   €    75.972,16

Wilt u het behoud van de Goirlese molens steunen met een geldelijke bijdrage?
Stort deze dan op IBAN nr. NL 77 RABO 0116 8341 02 van de Rabobank t.n.v. Stichting Akkermolens Goirle